Stadgar och årsmöte

Svenska Hanseklubben är en ideell förening som bildades i mars 2016 i samband med båtmässan i Stockholm.

Senare under året registrerades föreningen formellt hos Bolagsverket och började välkomna medlemmar.

På den här sidan kan du ta del av stadgar och årsmöteshandlingar.

Årsmöte 2020

Svenska Hanseklubbens årsmöte 2020

Dagordning

§ 1 Val av ordförande för mötet.

§ 2 Val av sekreterare för mötet.

§ 3 Godkännande av röstlängden.

§ 4 Fråga om mötet behörigen utlysts.

§ 5 Fastställande av dagordningen.

§ 6 Val av två personer, att jämte ordföranden, justera mötesprotokollet.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för det sist förflutna verksamhetsåret.

§ 8 Revisionsberättelse över Styrelsens förvaltning under det sist förflutna räkenskapsåret.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.

§ 10 Val till styrelsen

§ 11 Val av revisor och valberedning för en tid av ett år. I detta val får inte Styrelsens ledamöter delta.

§ 12 Fastställande av medlemsavgifter.

§ 13 Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem.

§ 14 Övriga frågor

Handlingar att ladda ner årsmöte 2020:
Inbjudan till årsmöte 2020
Verksamhetsberättelse
Resultat- och balansräkning 2019
Revisionberättelse
Aktivitetsplan 2020

Årsmöte 2019
Länk till verksamhetsberättelse 2018.
Presentation

Årsmöte 2018
Länk till Verksamhetsberättelse 2017.

Länk till Protokoll årsmöte 2018.

Årsmöte 2017
Länk till Verksamhetsberättelse 2016 final.

Länk till Protokoll årsmöte 2017 Hanse.

Årsmöte 2016
Länk till Stadgar för Svenska Hanseklubben 8 mars 16.

Länk till möteshandlingar vid konstituerande möte Konstituerande möte Svenska Hanseklubben 2016